Groep 6 A

Juf Charlotte en Juf Gigi

Juf Gigi is er op maandag en dinsdag en Juf Charlotte is er vanaf woensdag tot en met vrijdag.

Lesactiviteiten:
In de groepen 6 wordt de leerstof van groep 5 verder uitgebreid.

Rekenen
We werken met de methode ‘De Wereld in Getallen’. Dit leerjaar gaan we de getallen verkennen tot 250.000, cijferend optellen, aftrekken, en vermenigvuldigen, hoofdrekenend optellen en aftrekken tot en met 10.000, hoofdrekenend vermenigvuldigen, delen, geldrekenen, meten en breuken.

Taal
We volgen de nieuwe methode ‘Taalactief’. In deze methode komen de taalaspecten luisteren, spreken, stellen en woordenschat aan bod. Woordenschat wordt tevens door een computerprogramma ondersteund.

Spelling
Spelling valt ook onder de methode ‘Taalactief’. Elke drie weken krijgen de kinderen een nieuw woordpakket aangeboden, waarin steeds vier nieuwe spellingcategorieën worden behandeld. Na twee weken volgt een signaal dictee waarna geremedieerd of verdiept wordt en een halve week later volgt dan een controle dictee. Het geheel wordt ondersteund door een computerprogramma.

Lezen
We werken vanuit een doorgaande lijn van groep 5 met de individuele leesmethode ‘Leeslijn’. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo. Naast deze methode lezen we veel in de klas, biebboeken, infoboeken en stripboeken. Er wordt gewerkt met Nieuwsbegrip (een actueel aanbod van aansprekende teksten voor begrijpend lezen, die wij vooral toespitsen op het technisch lezen).

Schrijven
We volgen de methode ‘Schrijfactief’.

Zaakvakken
Bij Geschiedenis werken we sinds twee jaar met de methode Brandaan.
Bij Aardrijkskunde met de methode Meander.
Natuuronderwijs wordt door het kijken naar “Nieuws uit de natuur” en schooltuinlessen ingevuld.

De Vreedzame School
De hele Dongeschool werkt met de methode ‘De Vreedzame School’. Dit is een methode om kinderen te leren om rekening te houden met elkaar en elkaars gevoelens en waarin ze leren zelf conflicten op te lossen aan de hand van een stappenplan.

Vakleerkrachten
Alleen Gymnastiek en de scholltuinlessen worden door vakleerkrachten verzorgt

webmail login

Dintelstraat 5
1078 VN Amsterdam
tel. 020 664 1288