MR - Medezeggenschapsraad

Leden van de Medezeggenschapsraad

Ouders: 

  • Caroline Michels
  • Eric Smeding
  • Maarten Blomme (tevens GMR)
  • Paulina Hiddema


Personeel: 

  • Bas Vader
  • Charel van Asbroek
  • Lotte Slooten
  • Madelon ter Haak

 

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via: mr@dongeschool.nlDe Medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam, ingesteld om de directie te adviseren en te controleren. 

 

In de Medezeggenschapsraad zit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De mr heeft initiatief-, instemmings- en adviesrecht. De nauwkeurig omschreven bevoegdheden zijn vermeld in het mr reglement. In praktijk bespreken we veel grote en kleine zaken die met school te maken hebben. Algemeen beleid, resultaten, veiligheid, overblijf. Maar ook dingen als de schoolgids en activiteiten. Zaken die alleen de Dongeschool betreffen worden in de medezeggenschapsraad behandeld, wanneer het om schooloverstijgende onderwerpen gaat, komt deze aan de orde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR, van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. 

 

De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers vanuit de ouders en vier vertegenwoordigers vanuit het personeel. Ouders kunnen in de mr zitting nemen via verkiezingen. De mr vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Wanneer er vanuit ouders/verzorgers zorgen of vragen zijn die vanuit de MR bekeken/besproken kunnen worden dan is MR bereikbaar via mr@dongeschool.nl
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data staan gedeeld in de parro-agenda.

Wil je een vergadering bijwonen? mail dan naar de MR via bovenstaand emailadres.