Nieuws

26 september 2020

De afspraken rondom Corona; Schooljaar 2020/2021

Deze pagina betreft het plan van aanpak van de Dongeschool romdom de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus.


Laatste update 26 september


Preview foto

We zijn heel blij dat we een manier hebben gevonden waarop dat met complete klassen volgens het oude rooster kan waarbij de kinderen gewoon weer van 08:30 tot 15:00 naar school gaan en da woensdag middag vanaf 12:30 vrij hebben. Dit kunnen we doen als we ons wel weer met elkaar aan bepaalde afspraken houden want tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat
het virus voorlopig nog niet weg is. Totdat er een vaccin beschikbaar is, zullen wij alles doen
wat redelijkerwijs van ons verwacht mag worden om besmetting en verspreiding tegen te
gaan. We hanteren daarvoor nog steeds het protocol van de PO-Raad. LEES OF DOWNLOAD DE PDF VAN HET PROTOCOL 

DE AFSPRAKEN 

Over het algemaan geldt dat de afspraken betreft hygiëne ongewijzigd blijven en dat volwassen in en rond het gebouw 1,5 meter afstand houden. Die afstand hoeven volwassen niet tot kinderen tot 12 jaar te bewaren en kinderen hoeven dat onderling ook niet te doen. Wij bespreken wel met de kinderen dat zij zoveel mogelijk 1,5 afstand van de leerkrachten houden, zeker in de hogere groepen.
 
Een aantal zaken brengen we expliciet onder uw aandacht:

 1. We hanteren gespreide haal- en brengtijden voor de groepen 1/2. 
  Zoals al eerder gecommuniceerd keren wij terug naar de normale schooltijden.
  De woensdag is dit schooljaar een halfuur korter dan voorgaande jaren, deze is van 8.30 uur tot 12.30
  uur. 

 2. Brengen en ophalen is deels verspreid zodat het mogelijk is voor ouders om onderling de 1,5 meter afstand te houden:
  - Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open, kinderen van de groepen 3 én 4 worden gebracht tussen 8.15
  en 8.30 uur op het grote plein. Kinderen van de groepen 1/2 worden tussen 8.30 en 8.45 gebracht. De kinderen gaan achter de pionnen spelen en gaan gezamenlijk om 8.45 uur naar binnen. De kinderen gaan aan het eind van de dag buiten spelen en kunnen dan tussen 14.45 en 15 uur opgehaald worden.
  - Ouders van deze kinderen brengen hen tot aan de bomenrij (gemarkeerd met pionnen), en dragen hun kind vanaf die plek over aan
  de groepsleerkracht. Na de overdracht vertrekken zij van het plein om ruimte te maken voor andere ouders. De groepsleerkrachten van deze groepen staan vanaf 8.15 uur buiten en verzamelen de kinderen. Uiterlijk 8.30 gaan de groepsleerkrachten met de kinderen naar binnen. De kinderen worden op dezelfde plek gehaald en door de leerkrachten overgedragen aan de ouders. Ook dan geldt dat iedereen het plein
  gelijk verlaat als het kind overgedragen is.
  - De ouders van de kinderen van de groepen 5 brengen en halen hun kinderen op het achterplein (bij de groene deuren).
  - Kinderen van de groepen 6 en hoger komen veelal zelfstandig naar school en deze kinderen kunnen de hoofdingang gebruiken. Mocht u ze toch brengen, graag buiten het schoolplein (voor de poort) afscheid nemen, zodat het aantal ouders op het voor- en achterplein beperkt wordt en de 1,5 meter afstand realiseerbaar wordt.

 3. We willen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw
  Scholen van onze stichting laten alleen volwassenen toe tot het schoolgebouw als hun aanwezigheid in het schoolgebouw noodzakelijk is. Denk aan externe professionals, collega’s van andere scholen, vrijwilligers, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we om de kans op verspreiding beperkt te houden.
 4. Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen
  Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, kunnen ouders alleen op onze uitnodiging van school het gebouw in. Het is voor ouders wel mogelijk op het schoolplein te komen (tot de bomenrij), zolang zij 1,5 meter afstand houden. 
 5. Gevolgen van het testbeleid
  Het kan voorkomen dat een leraar zich moet laten testen of in quarantaine moet. In die situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs verzorgd worden tot de leraar terug kan keren op school. U wordt daar natuurlijk tijdig over geïnformeerd. Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te regelen als de leraar door ziekte geen afstandsonderwijs kan verzorgen. Als een teamlid of iemand die werkzaamheden voor de school verricht positief wordt getest, zal met betrokken instanties gekeken worden naar de consequenties voor de school. De schoolleiding zal dan in overleg met het bestuur naar een besluit nemen.
 6. We verzorgen weer tussenschoolse opvang
  Het is weer toegestaan om tussenschoolse opvang te organiseren. Op onze school hebben we het mogelijk gemaakt om dit in de leegstaande lokalen aansluitend aan de gymzaal te organiseren. De TSO krachten komen dus niet meer als voorheen in de teamkamer en in de leslokalen.
 7. Leerplicht
  In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen of negatief zijn getest, op de eerste schooldag weer op school. Leerlingen tot 12 jaar die op 17 augustus korter dan 2 weken geleden zijn teruggekomen uit risicogebieden (aangeduid met oranje of rood) moeten ook gewoon naar school komen. Gezien hun geringe rol in de verspreiding van het virus hoeven zij niet in quarantaine. Er zijn twee uitzonderingen:
  a) Voor leerlingen uit een risicogroep of met een gezinslid uit een risicogroep wordt in overleg met de school en leerplicht gekeken wat de beste oplossing is.
  b) Als een gezinslid positief is getest moet een leerling 14 dagen thuis blijven.
  In alle gevallen is school verplicht melding te maken van verzuim bij de leerplicht. Leerplicht zal beoordelen of het verzuim geoorloofd is.
 8. Leerlingen met koorts blijven thuis 
  Leerlingen blijven thuis zolang ze koorts hebben. Leerlingen tot 12 jaar met neusverkoudheid en/of hoesten mogen volgens de nieuwe richtlijnen naar school blijven komen.
 9. Ventilatie schoolgebouw
  De schoolgebouwen van onze stichting worden zo goed mogelijk geventileerd. We  zullen daarbij nauwgezet de aanwijzingen van het kabinet en de adviezen van onze brancheorganisatie, de PO-Raad, opvolgen. U mag van ons verwachten dat we de ontwikkeling nauwgezet volgen en daar naar bevind van zaken op reageren. Dat wij u daarover steeds goed informeren, is voor ons vanzelfsprekend. Welke situatie zich ook aandient, wij zullen met elkaar zoeken naar de beste vorm van onderwijs en overleg.
 10. Er mag weer getrakteerd worden. Onveranderd worden gezonde traktaties op prijs gesteld. suggesties hiervoor vindt je op het pinterest album van de Dongeschool
  NB. Het is niet de bedoeling dat er wordt 'ingehaald' voor de periode dat het niet kon. Graag hiervoor begrip. Hopelijk mag het een 'gewoon' jaar worden, waarin ieder kind aan bod komt. 


Uitgangspunten

 • de veiligheid staat voorop; medewerkers hebben zo weinig mogelijk fysiek contact
  met de leerlingen en houden onderling 1,5 meter afstand.
 • de kinderen komen 100% van de lestijd naar school.
 • ouders komen niet (zonder uitnodiging) in de school.
 • op school besteden we naast de basisvakken ook aandacht aan ‘De Vreedzame
  School’, groepsvorming en bewegingsonderwijs. 

Niet naar school

 • personeel blijft thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
  lichte hoest, verhoging of koorts; bij 24 uur klachtenvrij mag personeel
  weer naar school
 • Kinderen (en ouders) blijven thuis wanneer zij koorts hebben
 • Collega’s en kinderen met gezondheidsklachten die behoren tot de risicogroep
  volgens het RIVM komen niet naar school. Dit is bekend bij de schoolleiding.
 • Vragen over chronische verkoudheid, astma en/of hooikoorts worden beantwoord op de site van Het Nederlands Jeugd Instituut

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn kan je contact opnemen met Thea Jongbloed

Hieronder de voorzorgsmaatregelen vanuit PO-raad in posters en PDF: