Nieuws

06 maart 2019

Dossier renovatie

De Dongeschool is gehuisvest in een prachtig monumentaal pand wat niet meer voldoet aan de onderwijs en huisvestingsnormen van de huidige tijd. 21ste eeuwse vaardigheden waarbij leerlingen steeds meer modern onderwijs genieten, leerpleinen waar ruimte is voor overleggroepen en studiehoeken, aparte ruimte voor vakonderwijs en afgezonderde ruimte voor alle onderwijsbegeleiding vanuit Intern Begeleiders, opmaatgroepen en plusklassen zijn minimale vereisten voor een toekomstige renovatie. 

Preview foto

Helaas is de Dongeschool al jaren in conflict met de Gemeente over de nodige renovatie. Onze openbare basisschool, die nu 443 leerlingen telt, bezet één vleugel van het U-vormige gebouw. Om voorgaande redenen, maar ook om te voldoen aan de gestelde eisen vanuit Rijk én Gemeente, moet zij verbouwen. Door toekenning van gemeentelijke gelden en het vertrek uit het andere deel van het gebouw van het ROC, halverwege vorig jaar, was deze grondige renovatie eindelijk binnen handbereik. Echter lijken nu de verschillende Gemeentelijke afdelingen het maar niet eens te kunnen worden en heeft Gemeente Amsterdam geen beleid omtrent huisvesting in monumentale gebouwen.

Gemeentelijke Afdeling Onderwijs Huisvesting verwijt Afdeling Monumenten rigide de regels voor behoud te handhaven, terwijl Onderwijs Huisvesting zelf rigide vasthoudt aan het aantal m2 per leerling ondanks de ‘ristricties’ van het monumentale pand en daarbij zelfs een wettelijk verplichte speelzaal van de ontwerptekeningen schrapt. Ondertussen heeft vastgoed het beheer gekregen over de middenvleugel van het gebouw en willen zij deze oppervlakte commercieel verhuren aan partijen nauw gelieerd aan school zoals voorschool en naschoolse opvang terwijl vorig jaar al akkoord is gesloten deze binnen de school te behouden. Aan commercieel tarief zullen zij niet kunnen voldoen. Daarnaast zijn de, nu al maanden leegstaande delen, via een andere weg, in de toekomst al beloofd aan nabijgelegen scholen voor tussentijdse opvang tijdens hun renovatie. Schooldirectie, ouders, maar bovenal de leerlingen zijn het getouwtrek, ten koste van goed onderwijs, zat. 


Ontwikkeling heeft ruimte nodig!

Werk je in de media en/of wil je zelf aandacht voor ons conflict te genereren. Download hier ons persbericht.Dossier
_____________________________________________________

 • 18 april '19 | 3e artikel in stadskrantzuid
  _________________________________________


http://wijkkrantzuid.nl/zuid-online/

 • 21 maart '19Gesprek met Gebiedsmakelaar Hans de Boer
  _________________________________________

 • 04 april '19Fractielid in de Gemeenteraad voor Groenlinks,
  Simion Blom komt op de Dongeschool kijken.

  _________________________________________

 • 02 april '19 | Gesprek met Menno van de Koppel van Onderwijs Concumenten Organisatie 
  _________________________________________

 • 21 maart '19Brief aan Wethouder Moorman
  _________________________________________ • 20 maart '19Directeur Rik van Veldhuizen spreekt in bij de Raad
  _________________________________________

  Samen met de groepen acht, de leerlingenraad en Dons gingen we naar de raadsvergadering van Werk, Inkomen en onderwijs. Daar spraken Alfred van naschoolseopvang Dons en Rik in;

"Openbare basisschool de Donge is een unieke school, op een unieke locatie in een uniek gebouw met een uniek samenwerkingsconcept; Het primair onderwijs heeft de opdracht zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat álle leerlingen tot 12 jaar zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied (overdag) optimaal kunnen ontplooien. Bovendien vraagt de maatschappij tegenwoordig dat de basisschool en zijn gebouw, een plek is die een zichtbare bijdrage levert aan het leefklimaat in de wijk, aan brede talentontwikkeling doet, waar passend onderwijs uitgevoerd wordt, een plek waar kinderen, ouders en buurtgenoten graag naartoe gaan, die bijdraagt aan een sluitend netwerk van zorg.   
Precies dit levert de Dongeschool samen met zijn partners DONS en Dynamo al tien jaar waarbij de partners gebruik maken van de ruimtes van de school en zorgen voor één pedagogisch didactisch klimaat. Met veel succes!   
De Dongeschool is nog steeds een aantrekkelijke plaats voor kinderen om zich te ontwikkelen. Ik ben dan ook enorm trots dat, inmiddels bijna 450 leerlingen, hun ouders, ons team én medewerkers van Dons en Dynamo al die jaren aan al deze moderne verwachtingen hebben kunnen voldoen, in een veel te krap gebouw.  
Maar nu is de rek er toch écht uit, immers heeft Berlage bij het ontwerpen van het gebouw, een eeuw geleden, nooit rekening gehouden met multifunctioneel gebruik en de 21ste -eeuwse vaardigheden.  

Daarbij dreigt aan deze synergie, door beleid van commerciële verhuur aan onze samenwerkende partijen, een eind te komen. In een recente mail die ik kreeg, laat de gemeente doorschemeren dat ze op zoek zijn naar andere partners voor de naschoolse opvang. Wederom zonder enig overleg met school, maar geheel in lijn met de uitspraak van een ambtenaar uit team VVEkinderopvang, belast met “alles-in-één school” die zei: “Meneer van Veldhuizen, ‘alles-in-één scholen’ is beleid, dat wil nog niet zeggen dat we dat uitvoeren!”   

Vindt de raadscommissie en ook de wethouder niet dat visie, een prettige werkplek en goed lesaanbod belangrijker zijn dan een wettelijk minimum aan m2?  

Vanaf het begin van de plannen voor uitbreiding en renovatie stond “ruimte voor óntwikkeling” centraal: Letterlijk omdat in het OHP van 2016 voor de Dongeschool permanente uitbreiding is toegekend. Figuurlijk om ruimte te creëren in onze school om talenten van de leerlingen voldoende te kunnen ontwikkelen; zoals een lokaal voor drama, Beeldende vorming en muziek.  Maar nu vindt Afdeling huisvesting van de gemeente Amsterdam dit kennelijk toch niet belangrijk en willen ze hier toch geen ruimte aan bieden. Waarom subsidieert gemeente, via de vloa-gelden, vakleerkrachten, om deze talenten te ontwikkelen en te stimuleren, maar is men aan de andere kant niet bereid hier “ruimte” voor te faciliteren? 
 
Tijdens het proces hebben we te maken gehad met vier verschillende gemeentelijke afdelingen.  
Dit kenmerkt zich door stroperigheid, afdelingen die niet met elkaar overleggen of elkaar rigiditeit verwijten, geen verantwoordelijkheid willen en durven nemen, steeds wisselende ambtenaren zonder beslissing-bevoegdheid en zeer gebrekkige verslaglegging.  

Ik hoop dat deze inspraak vragen bij u oproept die ik, heel graag zelfs, zou beantwoorden. Graag nodig ik dan ook, de raadscommissie, uit om op werkbezoek te komen.  

Als wij, nu eenmaal écht gehoord zouden worden, dan zal men in een ogenblik ieders meer-belang inzien en zal de politiek keuze moeten maken hoe men in Amsterdam omgaat met monumentale panden. Want wij delen hopelijk het standpunt dat Ruimte plaats moet bieden aan ontwikkeling, en niet pas op de plaats moet maken ten behoeve van lucratief gewin."

 • 11 maart '19 | Partners benaderd
  _________________________________________

Zowel Stichting Openbaar onderwijs aan de Amstel als Dynamo als Dons zijn tot op heden nog niet benaderd door de Gemeente en dus ook niet op de hoogte van onderstaand voorstel."

 • 7 maart '19 | Bericht van de Gemeente
  _________________________________________

Dongeschool ontvangt een bericht van de gemeente waarin aan wordt gegeven dat Gemeente samen met OOADA een variant aan het onderzoeken is waarbij de Dongeschool de ruimte tot het 1e trappenhuis om de hoek kan krijgen en tevens gebruik kan maken van ruimtes op de 1e etage van het middendeel van de lange vleugel, middels een overeenkomst met de bso-exploitant die het middendeel op de 1e etage huurt.


Hierbij wordt aangegeven dat organisatie Dynamo tegemoet kan komen aan de gevraagde commerciële huur van afdeling vastgoed en geinteresseerd is de naschoolse opvang voor de Dongeschool aan te bieden en zo dus drie partijen geholpen zijn. 
Helaas gaat Gemeente hiermee aan het feit voorbij dat Dongeschool al tien jaar een goede partner vindt in Dons en kinderen en ouders hier erg tevreden over zijn.

Wederom maakt de Gemeente hiermee kenbaar dat het lucratief invullen van de vierkante meters hoger op de agenda staan dan de ontwikkeling van de leerlingen van de Dongeschool.

 

 • 6 maart '19 | 2e artikel in stadskrantzuid
  _________________________________________


Lees hier het artikel online: http://wijkkrantzuid.nl/nieuws-uit-amsterdam-zuid/

 • 30 januari '19 | Ouders spreken in op Raadsvergadering
  ___________________________________________________

Woensdag 30 januari vond de raadsvergadering van Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO) plaats. Elke vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. MR oudergeleding en Ouder Vereniging Dongeschool hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun zorgen bij de raad te uiten.
Gelukkig hebben wij de ruimte gekregen ook een brief aan de raad in te dienen. Want wethouder Moorman's argumenten kloppen niet.
Helaas zijn wij niet op de hoogte van de 'besprekingen' waar wethouder Moorman het over heeft. Constructief zou zijn als de Dongeschool en Stichting OoadA hiervan op de hoogte zouden zijn aangezien het gesprek met hen gevoerd moet worden. Ook met besprekingen met een architect zijn wij niet bekend. En nog steeds klopt de argumentatie aangaande de vierkante meters versus huisvesting in monumenten en modern onderwijs niet.
Wij hopen dat de raad de tijd neemt om zich in het hele probleem in te lezen en het zich aantrekt met ons mee te strijden voor een goede moderne lesomgeving voor onze kinderen.

 

 

De inspraak: 

en de reactie van wethouder Moorman op verzoek van SP raadlid Erik Flentge.


Bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558573/Raadscommissie Werk Inkomen en Onderwijs 30-01-2019

 • 30 januari '19 | Brief aan de Raadscommissie Werk Inkomen en Onderwijs
  _____________________________________________________________

Beste leden van de Raad. 

Dank u voor dit moment van inspraak. Ik ben ouder van leerlingen op de Dongeschool tevens lid van Medezeggenschapraad.  Ik spreek hier dan ook namens alle ouders.  Er is géén beleid in Amsterdam ten aanzien van modern lesgeven in een monumentaal gebouw. Voor de Donge school, en veel andere scholen is dat een probleem. 

 

De Dongeschool is gehuisvest in een monumentaal pand in Amsterdam Zuid.  
Wij zijn een openbare basisschool, met nu 443 leerlingen, in de prognose wordt geen krimp verwacht. We bezetten een derde van het U-vormige gebouw, samen met voorschool De Krekels en naschoolse-opvang Dons.   
Om te voldoen aan eisen vanuit Rijk én Gemeente, vanwege veroudering maar bovenal vanwege ruimtegebrek moeten wij verbouwen.  Voor de bibliotheek, les ondersteunend onderwijs en de computers wordt de gang gebruikt, terwijl dat van brandweer niet mag. Dit moet anders.  Daarbij leggen voorschriften met betrekking tot ‘de 21 -eeuwse vaardigheden’ op dat in de toekomst een lesomgeving leerpleinen moet krijgen.  
Gelukkig vindt gemeente Amsterdam dat ook heel belangrijk, net zoals dat er in school een voorschool is en een naschoolse opvang is! 
 
Door het vertrek van het ROC uit het andere deel van het gebouw, halverwege 2018, en de terbeschikkingstelling van €4,5 miljoen in het huisvestingsplan door u de raad, was die grondige renovatie eindelijk binnen handbereik. Echter lijken nu de verschillende Gemeentelijke afdelingen het maar niet eens te kunnen worden doordat Gemeente Amsterdam geen beleid heeft omtrent dergelijke huisvesting in monumentale gebouwen. Een conflict wat nu al bijna twee jaar duurt na drie jaar voorbereiding. 


Er zijn twee grote problemen. Het initiële plan voor de verbouwing beslaat éxact het minimaal aantal vierkante meters per leerling, waar men volgens de wet recht op heeft.  Effectief gemeten in leer- en ondersteunende ruimtes.  
Geméénte meet echter de BRUTO vierkante meters binnen de buitenmuren waardoor wij een RUIME overschrijding hebben. Ons pand heeft immers een structuur die niet aangepast mag worden vanwege de monumentale status. Hierdoor hebben wij te maken hebben met een overmaat, in vorm van gangen, trappen en toren-opbouw, van meer dan 1000m2.  
Gemeentelijke afdeling Onderwijs Huisvesting verwijt Afdeling Monumenten rigide de regels voor behoud te handhaven, terwijl Onderwijs Huisvesting zelf rigide vasthoudt aan het theoretische aantal m2 per leerling ondanks deze ‘beperkingen’ van het monument.   Zo rigide dat zij zelfs in de laatste ontwerptekeningen de wettelijk verplichte speelzaal hebben geschrapt in navolging van ruimte voor voorschool en naschoolse opvang.   
 
Ander probleem is dat men, via de afdeling Vastgoed van de gemeente, delen van de middenvleugel van het gebouw nu commercieel wil verhuren aan de voorschool en naschoolse opvang. Dit terwijl na ruim twee jaar besprekingen in het kader van de harmonisatiewet al is beklonken met gemeente dat de voorschool inpandig zou blijven. Tegen commercieel tarief daarentegen, zoals nu het plan is, kunnen zowel de voorschool als naschoolse opvang de ruimtes niet huren en is het onvermijdelijk dat de intensieve samenwerking met beide vertrouwde partners stopt. Dit staat haaks op het gemeentelijke beleid wat streeft naar “alles in één scholen”. 
Daarnaast blijken de nu al maanden leegstaande delen, via een andere weg, in de toekomst ineens beloofd aan nabijgelegen scholen voor tussentijdse opvang tijdens hún renovatie.

 

Mei 2018 was er een akkoord voor plannen en renovatie, en hebben wij in oktober 2018 een tijdelijke verhuizing gepland. Om onduidelijke redenen is dit teruggedraaid. Vermoeden is dat gemeente de vrijgekomen ruimte graag zelf wil benutten omdat blijkbaar de, nu al maanden leegstaande delen, in de toekomst ineens beloofd zijn aan nabijgelegen scholen voor tussentijdse opvang tijdens hún renovatie. 

Een bijzondere ontwikkeling nadat het onze directie is geweest die jaren gestreden heeft voor het vertrek van het ROC. 
Leerlingen van de Dongeschool hebben zelfinitiatief genomen om het Jeugdjournaal te betrekken. Vorige week gingen zij, met hen, verhaal halen bij Wethouder Moorman, wie ook als speerpunt de ‘alles-in-een-school’ heeft.  Het item raakt uiteraard slechts de oppervlakte van dit complexe verhaal. 
Graag spreken wij hier wel in alle duidelijkheid onze zorg uit; In de laatste tekeningen houdt gemeente voet bij stuk en wil niet verder gaan dan een minimale uitbreiding naar een klein deel van het overige gebouw. Dat betekent dat in de plannen van de gemeente de lokalen niet groter worden, maar zelfs kleiner.  Het speellokaal dus helemaal verdwenen is, evenals ruimte voor voorschool en naschoolse opvang en bovendien hebben we nog minder ruimte voor de extra ondersteuning die essentieel is voor onze leerlingen; Geen ruimte voor de plusklas, geen ruimte voor de kindercoaches of leerkracht taalondersteuning, geen ruimte voor algemene vak ondersteuning door de onderwijsassistenten.  
 
Dít gaat alle redelijkheid voorbij en wij vrezen dat dit getouwtrek uiteindelijk nóg meer ten koste zal gaan van de leerlingen, onze kinderen, en hun recht op goed onderwijs onder gezonde omstandigheden. Daarbij duurt dit alles al veel te lang en lijkt een passende oplossing steeds verder buiten bereik.  

Graag vragen wij met u met klem om verder te kijken dan de theoretische kaders die te kort schieten op een situatie als de onze, en met de argumenten die wij aandragen ook te kijken naar:

 • de initiële plannen gebaseerd op goed en modern onderwijs binnen ‘alles in een school’.  
 • te kijken naar het beleid wat buurgemeenten voeren t.a.v. onderwijs in monumentale panden  
 • én bovenal meer rekening met deze relevante zaken te houden, anders dan de angst te voeren precedent te scheppen.  

 
Immers zijn niet álle scholen Rijksmonumenten uit 1926 én hebben niet álle stadswijken eenschaarste aan bouwgrond met een van de duurste grondprijzen van Amsterdam....  
En als je renoveert, moet dat zo gebeuren dat over 20 jaar nog steeds goed onderwijs gegeven kan worden! 
 
Ik dank u vriendelijk. 
Namens medezeggenschapraad, oudergeleding en oudervereniging van de Dongeschool

 

 

 

 • 29 januari '19 | Dongeschool in Stadskrant Zuid
  _____________________________________________________________

 • 26 januari '19 | Dongeschool in NOS Jeugdjournaal
  _____________________________________________________________

De Dongeschool was onderwerp van 'frustratie' in de laatste Dwars van Het Jeugdjournaal. Op uitnodiging van de Leerlingenraad zijn zij komen kijken wat het probleem op de Dongeschool is omtrent de verbouwing. Zelfs wethouder Moorman van onderwijs is langsgekomen om de leerlingen te woord te staan.  
De leerlingenraad had op eigen initief stappen ondernomen en een brief gestuurd naar de rubriek Dwars van het jeugdjournaal. Deze rubriek behandeld klachten van kinderen en bekijken dan samen met hen of ze iets aan het probleem kunnen doen.  

 

     
Bekijk hier de aflevering:


 • 22 januari '19 | afwijzing aangepaste tekeningen
  _____________________________________________________________

 

Ook de laatste aangepaste tekeningen voor renovatie, die eind 2018 

ingediend zijn, zijn door de gemeente afgewezen. De gemeente wil niet verder gaan dan een uitbreiding op alle bestaande lagen met een uitbreiding tot het eerste trappenhuis. Dat betekent dat er in de plannen van de gemeente:

 • de lokalen niet groter worden, maar juist iets kleiner.
 • Het speellokaal is verdwenen uit de plannen, terwijl dat wettelijk wel een verplichting is.
 • Er bovendien nog minder ruimte is dan nu voor alle extra ondersteuning die onze school biedt aan leerlingen;
  Geen ruimte voor de plusklas, geen ruimte voor de kindercoaches, geen ruimte voor de extra ondersteuning aan leerlingen. 


U begrijpt dat wij als school niet akkoord gaan met het voorstel van de gemeente. Op dit moment zijn wij ons aan het beraden over de te nemen stappen in gesprek met Stichting OoadA, MR en OC
 

 • mei '18 | Gemeentelijk akkoord voor renovatieplannen
  _____________________________________________________________

In mei 2018 is overleg geweest met Gemeente Amsterdam over de uitbreiding met twee vve’s. Hierbij gaf Jasper Stam aan akkoord te gaan met de tekeningen. Hierop heeft de Dongeschool een tijdelijke verhuizing ingepland naar het leeggekomen deel aan de overzijde zodat in een keer het huidige gebruiksdeel gerenoveerd kon worden. Voor deze verhuizing is schoolbreed een lesvrije week ingepland aansluitend aan de herstvakantie van oktober 2018. In tussengelegen tijd is helaas het akkoord ontkend en moest er, door gebrek aan notulen van dit akkoord, meegedacht worden aan een compromis wat al snel onacceptabel bleek.  

 

 • 01 januari '18 | Tekeningen gerenoveerde Dongeschool opgeleverd
  _____________________________________________________________

In samenspraak met team en directie van de dongeschool zijn er in 2017 plannen bedacht hoe het huidige gebouw, ondanks de restricties vanuit de monumentale status van het gebouw, toch optimaal ingedeeld kan worden voor haar gebruikers. Een hele uitdaging, immers moet rekening gehouden worden met het oorspronkelijk behoud van alle gangen, trappenhuizen en raampartijen. Bij de tekeningen is uitgegaan van een uitbreiding naar het ROC gedeelte.
 • 01 januari '17 | Gemeente Amsterdam steld gelden beschikbaar voor renovatie en uitbreiding van de Dongeschool.
  _____________________________________________________________

Gemeente Amsterdam selecteert de Dongeschool als een van de scholen die in aanmerking komt voor grootschalige renovatie. Hiervoor steld zij 4,5 miljoen beschikbaar.

 • Uitbreiding van een 17e en 18e groep toegekend

 • Prioritering voor renovatieuitbreiding aangegeven bij Gemeente door stichting OoadA

 • Verwachte groei naar 22 groepen