Nieuws

16 januari 2020

Nieuwjaarsbrief

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! Team Dongeschool wenst iedereen op de eerste plaats de beste wensen. Wij hebben zin in een nieuw jaar met verse uitdagingen, leuke uitjes en mooie kansen. 
Zo staan deze weken in het teken van de Cito toetsen. Alle kinderen doen weer hun best om de toetsen zo goed mogelijk te maken. Natuurlijk, de resultaten van deze toetsen zijn belangrijk, maar ze laten niet zien wat ieder kind zo uniek maakt. Welke mooie persoonlijke kenmerken kinderen hebben, hoe sociale vaardig ze zijn, hoe hun werkhouding is en welke talenten ze hebben. De uitslagen van de toetsen zeggen iets, maar zeker niet alles!

Preview foto

Eindadvies groep 8

Deze maand gaan we voor de groepen 8 weer het eindadvies bepalen. Wij doen dit met de leerkrachten van de groepen 7 en 8 en de intern begeleiders. Naast de Cito resultaten kijken we ook naar kind-kenmerken, werkhouding en methodetoetsen. We geven een advies dat uitdagend maar ook passend is bij het kind.

 

Veiligheid bij het halen & brengen

Verschillende ouders hebben de directie benaderd over de onveilige situatie die ontstaat bij het brengen en halen van kinderen met de auto. Sommige ouders parkeren hun auto voor de ingang van het plein om hun kinderen daar af te zetten. Hiermee wordt de ingang naar het plein geblokkeerd wat resulteert in oponthoud en gevaarlijke situaties bij het manoeuvreren hieromheen. Andere ouders parkeren op de stoep om hun kinderen op te halen. Ook hierbij wordt het in de hand gewerkt dat andere weggebruikers om het voertuig heen moeten manoeuvreren hetgeen een onveilige situatie oplevert. Het verzoek is om ieders veiligheid voorop te stellen bij het brengen én halen; de ingang van het plein vrijhouden en in de parkeervakken parkeren, ook als deze iets verder van de school af zijn.

 

Op tijd op school!

Goed dat ouders en kinderen gehoor hebben gegeven aan de oproep om ervoor te zorgen dat alle kinderen om half 9 in het lokaal zitten. In Parro was een oproep gedaan omdat bleek dat steeds meer leerlingen te laat op school kwamen. Te laat op school komen hindert de leerkrachten en medeleerlingen bij het starten van de les in de ochtend. Houd, in belang van de kostbare onderwijstijd, de schooltijden aan. De schooldeuren openen om 08:20. De lessen starten om 08:30. 

 
 

Staking  30 en 31 januari

Op 30 en 31 januari is er opnieuw een staking uitgeroepen door de onderwijsvakbonden. Ook wij gaan aan deze oproep gehoor geven. Het gaat hierbij niet om financieel eigenbelang, maar om zorgen voor de kinderen en de samenleving. Zonder leerkrachten, ondersteunend personeel en schooldirecteuren hebben we als samenleving immers een groot fundamenteel probleem. Het team van de Dongeschool gaat aan een deel van de stakingsdagen een zinvolle invulling geven in de lijn met het doel waarvoor gestaakt wordt. Deze invulling wordt nog uitgewerkt en zal aansluitend aan de aangekondigde manifestatie op de Dam op 30 januari om 10.30 uur zijn. Ook ouders/verzorgers en leerlingen van de Dongeschool zijn van harte welkom om aan deze manifestatie, een wandeltocht door de stad, deel te nemen. 
Op deze dagen wordt er geen les gegeven en zijn de kinderen vrij van school. 

Het televisieprogramma ‘Zondag met Lubach’ besteedde voorafgaand aan de staking vorig jaar aandacht aan het lerarentekort. In het item 'Ik ben GEEN toprioriteit', kon ook het team van de Dongeschool zich goed vinden. Bekijk hier waarom en waarom het zo belangrijk is dat er meer gelden vrijkomen ten behoeve van het onderwijs.


Dons & De Krekels

Dons en de Krekels zullen 30 en 31 januari hun reguliere tijden aanhouden.

Keuzecursus

De lesuitval ten gevolge van de stakingen is merkbaar in het krappe lesprogramma. Hierom, tesamen met het drukke cito-programma in deze periode en uitval van leerkrachten, is besloten de 2e keuzecursus die gepland stond op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie geen doorgang te geven.


Studiemomenten

Deze maand heeft het team verschillende studiemomenten gehad.

Leeruniek

Allereerst was er een instructiemiddag over Leeruniek. Leeruniek is een digitaal instrument dat gaat helpen om de resultaten op school-, groeps- en leerlingniveau te analyseren en vanuit deze analyse nieuwe plannen te maken. De eerste kennismaking met Leeruniek was heel positief, het team heeft zin om ermee aan de slag te gaan bij de analyse van de midden opbrengsten.

 

Kindgesprekken

Daarbij was er ook nog een studiemiddag ‘kindgesprekken’. Met een ‘ casus’ vanuit ieders eigen groep hebben de leerkrachten met een acteur geoefend goede kindgesprekken te voeren. Zo zijn de gesprekstechnieken geoefend die helpen om die informatie van kinderen te krijgen die helpen om beter aan te sluiten bij wat de kinderen van de leerkracht nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een spannende maar hele mooie manier van praktisch leren.


Inspectie waterleidingen

Afgelopen week hebben alle ouder en verzorgers een brief ontvangen over de inspectie van de waterleidingen op school. Aanleiding hiervoor is een rapport van de gezondheidsraad waarin geadviseerd wordt om bij scholen gebouwd voor 1960 extra te controleren op loden leidingen.

Leidingen in scholen en kinderdagverblijven

Alle leidingen in gebouwen waar veel kinderen komen, zoals scholen en kinderdagverblijven, worden daarom momenteel onderzocht en eventueel de komende maanden vervangen. Alle schoolgebouwen in Amsterdam zijn minimaal één keer intensief gerenoveerd na 1960. Daarbij werden loden leidingen vervangen. De kans dat er nog loden leidingen aanwezig zijn, is daarom klein. Om hierover 100% zekerheid te hebben, neemt de gemeente contact op met de schoolbesturen die eigenaar van deze panden zijn. Zij krijgen de opdracht om monsters van het kraanwater te nemen. Ook woningcorporaties inventariseren in samenwerking met de gemeente waar nog loden leidingen zijn. Deze worden ook vervangen.

Op de Dongeschool

Op korte termijn gaat dit ook op de Dongeschool gebeuren. De datum is nog niet bekend.
Tot de controle zal er gebruik gemaakt worden van pakken drinkwater totdat zeker is dat er geen loden waterleidingen zijn of de loden waterleidingen zijn vervangen. Dit geldt voor iedereen die gebruik maakt van het gebouw, dus voor De Krekels, de TSO en voor Dons.

Lees meer informatie op: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/loden-leidingen/


Vergaderingen Medezeggenschap-Raad & Oudervereniging Dongeschool

Er staan de komende tijd ook weer vergaderingen gepland voor MR en Oudervereniging. 
Vooral bij de oudervereniging wordt gemerkt dat er steeds meer zaken worden ingebracht door ouders. Dat is heel fijn want immers is de oudervereniging er door en voor ouders en willen wij samen een fijne, goede, veilige en gezellige leeromgeving voor onze kinderen.

 

Deze maand staat op de Oudervereniging agenda;

  • Hoe wordt het nieuwe betalingssysteem voor oa schoolreisjes en tussenschoolse opvang 'schoolkassa' ervaren en wat zijn de opbrengsten.
  • Is er animo op de Dongeschool voor een schoolkrant?
  • Wat kan er nog meer gedaan worden aan de pleininrichting en wat kan de oudervereniging hierin betekenen?
  • Er wordt een idee voor een kledingmarkt gepitched t.b.v. bewustwording en duurzaamheid op school. 

Lees je hierbij een agendapunt wat je bijzonder aanspreekt en denk je hierin wat te kunnen betekenen?

Schroom niet en wees welkom om mee te praten. De Oudervereniging Dongeschool komt op 27 januari om 19:30 samen. Wil je een onderwerp aandragen of de vergadering bij wonen mail dan naar oc@dongeschool.nl

Medezeggenschap Raad

Zijn er zaken aangaande het beleid van school over bijvoorbeeld onderwijstijd of schoolplan dan kun je deze ter tafel brengen bij de Medezeggenschapraad.

Komende tijd vergadert de MR op 6 februari. Wil je een onderwerp aandragen of de vergadering bijwonen mail dan naar mr@dongeschool.nlVoorleesontbijt

Op woensdag 22 januari wordt een start gegeven aan de Landelijke voorleesdagen. In het kader hiervan organiseert de Dongeschool op Vrijdag 24 januari weer een voorleesontbijt. De kinderen ontbijten deze ochtend met elkaar samen op school en er wordt deze dag aandacht besteed aan het belang van voorlezen en in elke klas wordt er ook voorgelezen.
Lees alles over het voorleesontbijt en wat er verwacht wordt op:

http://www.dongeschool.nl/onze-school/nieuws/voorleesontbijt-2020
Dynamo's Talententent

Vanuit Dynamo is er weer een nieuw seizoen aangebroken waarin kinderen 'nieuwe' sporten en/of activiteiten kunnen ontdekken. Zo is er ontdekken in de natuur, dansen, judo, freerunnen, atelier architectuur, tafeltennis, kookclub, schermen, hockey en nog veel meer. Download hier de folder met het aanbod van januari tot april 2010 of lees online; https://talententent.nl/talententent-zuid/

Wil je meer informatie of wil je direct inschrijven? Ga dan naar de website: www.talententent.nlMediatoren

Op de Dongeschool werken we met mediatoren. Dit zijn kinderen die een training hebben gevolgd om conflicten op te lossen. Zij lopen elke dag tussen 12.45 en 13.00 op het plein. Ook kunnen kinderen via briefjes om hulp vragen aan de mediatoren bij hun conflict. Afgelopen jaar heeft een grote groep de mediatoren training gevolgd. Na een proefperiode zijn er een aantal mediatoren gekozen door de kinderen. Hier ziet u deze bijzondere groep kinderen. Heel veel succes de komende tijd in jullie (nieuwe) rol als mediator op de Dongeschool.Bericht van de TSO

Activiteiten tijdens de overblijf

Ook in 2020 werken wij weer samen met' TussenZangenDans' en zijn wij gestart met Djembé les tijdens de overblijf.

Elke dinsdag, 10 weken lang, volgen 16 kinderen uit o.a. de groepen 4, 5 en 6

in de Geulstraat Djembé o.l.v. Cheikh Andji. Er gaat ook wekelijks een overblijfkracht  mee.

Ook starten we begin februari met zangles o.l.v. Debbie Smit, de kinderen mogen weer met elkaar zelf een liedje schrijven en op een dag naar de studio om dit in te zingen. Ook maken we weer een videoclip net als vorig jaar. De kinderen die vorig jaar niet mee hebben gedaan zijn nu als eerste aan de beurt, mocht er plek over zijn dan mogen ook kinderen meedoen die dit al eerder hebben gedaan.

Verder is er elke vrijdag schaakles, na de voorjaarsvakantie start er weer een nieuw 'klasje'.

Ook komt er elke donderdag iemand van 'Buiten Spelen' om met de kinderen spelletjes te doen op het schoolplein.

 

Het is alweer even geleden maar wij kijken met veel plezier terug op het optreden van de dansgroep buiten op het plein tijdens de kerstmarkt en het optreden van de musical club. Leuk dat zoveel ouders kwamen kijken! 

 

Oproep voor spelletjes & overblijfkrachten

We zijn op zoek naar spelletjes voor in de klassen. Misschien heeft u thuis nog spelletjes waar uw kinderen op uit gekeken zijn, maar die nog wel compleet zijn. Ook ander speelgoed is welkom!

Verder zijn we voor de TSO op zoek naar een overblijfkracht. Heeft u 4 dagen per week tijd, tussen 11.45 en 13.15 uur, vindt u het leuk om met kinderen om te gaan en spreekt u goed Nederlands, kom dan eens langs!

Op maaandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.00 en 14.00 uur is Karin Visser, verantwoordelijke voor de Tussentijdse Opvang, aanwezig op school.