Nieuws

01 februari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

De eerste nieuwsbrief van 2024! Een nieuw kalenderjaar met weer een frisse start na een fijne kerstvakantie. De afgelopen weken zijn in de meeste groepen de Cito toetsen afgenomen. Over een week hebben de kinderen lesvrije week waarin de leerkrachten aan de slag gaan met o.a. de eerste rapportage van het schooljaar. Na de voorjaarsvakantie krijgen veel leerlingen hun rapport mee naar huis. 

In deze nieuwsbrief laten wij weten wat er verder nog op het programma staat voor het team in de studieweek en introduceren wij ons nieuwe teamlid en de nieuwe MR leden.
Er staan ook allerlei bijeenkomsten en evenementen op stapel waarbij ouders/verzorgers uitgenodigd zijn voor deelmane en/of hulp. Ook kunnen we terugblikken op een heel aantal mooie projecten en initiatieven. 

Preview foto

Ouderbijeenkomst/informatieavond

Wil je informatie over de verhuizing en krijg je graag een inkijkje hoe de vernieuwbouw eruit gaat zien?


Wil je informatie over wat er gebeurt op school door een kijkje te krijgen achter de schermen van alle extra activiteiten rondom de Dongeschool;
hoe werkt de school en de organen als de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad
Wat gebeurt hier allemaal dankzij ouders. en waarom.

Kijk, luister en praat mee.

6 februari 19:00-20:00 | Graag even aanmelden in de Parro kalender; ‘ouderbijeenkomst; MR, OV & Vernieuwbouw’


___________________________________

Even voorstellen

Nieuw teamlid

Gisteren is Jan Willem gestart op de Dongeschool. Hij vult de plek van Britt op de groepen 4a en groep 6b. Daarnaast zal hij ook op dinsdag de parttime dag van Anna op groep 4b gaan invullen. Afgelopen maand heeft Eefje op groep 4a en 6b gestaan om de periode tot de komst van Jan Willem te overbruggen. Ontzettend fijn dat zij dit kon doen!

In de volgende nieuwsbrief zal Jan Willem zichzelf voorstellen. 


Nieuwe MR leden

Mijn naam is Alf Bungener. Ik heb twee dochters op de Dongeschool in de groepen 7/8.

Ik heb mij beschikbaar gesteld voor de MR omdat ik graag een bijdrage lever voor school bij MR-kwesties, gericht op het heden en de toekomst.

Mijn (werk-) achtergrond sluit goed aan bij taken die horen bij de MR, omdat ik met mijn werk ook regelmatig te maken heb met medezeggenschap.

De Dongeschool heeft een rijke historie met goed onderwijs en veel activiteiten. Ik vind het belangrijk dat dit zo blijft in de toekomst.

 

Ik ben Matijn Hermans, ja zonder de 'r' ertussen. Onze lieve dochter is net op de Dongenschool gestart in groep 1b. Ik heb mij beschikbaar gesteld omdat ik net zoals Alf graag een bijdrage wil leveren aan het welzijn van de school met haar leerlingen niet alleen voor nu maar ook voor de toekomstige jaren. Zelf ben ik ondernemer in verschillende landen en in diverse sectoren. Vanuit mijn rol probeer ik altijd naar oplossingen te zoeken die voor alle betrokken partijen werkzaam moeten zijn. Daarnaast heb ik een financiële achtergrond en hoop ik met deze combinatie een goede bijdrage te kunnen leveren aan de MR. 

___________________________________Managementgesprek

Onze overkoepelnde stichting; Openbaar Onderwijs aan de Amstel 'OOadA' gaat jaarlijks bij al haar scholen op bezoek.
Op vrijdag 9 februari zal het managementgesprek op de Dongeschool plaatsvinden. Naast een gesprek met directie en managementteam zal het bestuur ook informele gesprekken voeren met ouders, leerlingen, en teamleden, om zo een goed beeld van de school te krijgen. De ouders met wie een gesprek plaatsvindt zullen vertegenwoordigd worden door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Wanneer een leerling wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met OOadA, zullen ouders/verzorgers hierover van tevoren een bericht van de groepsleerkracht krijgen. Beleidsmedewerker en bestuurder zullen deze dag ook een les bezoeken.


___________________________________


Studieweek

Van 12 tot en met 16 februari is er voor het personeel een studieweek. De leerlingen zijn dan vrij.
Deze week zal voornamelijk benut worden voor het schrijven van de rapporten, maar er zijn ook twee teambrede dagen gepland ewaarin wij planair aan de slag gaan. 


Wat gaan wij doen?


Onderwijsresultaten

De intern begeleiders presenteren deze studieweek de onderwijsresultaten. Dat doen zij aan de hand van de uitkomsten van de M-toetsen van Leerling In Beeld die in de groepen 3 tot en met 7 afgenomen zijn. Op grond van de analyse van de uitkomsten, stellen de groepsleerkrachten onder begeleiding van de intern begeleiders interventies vast. Dat betekent dat zij voor individuele kinderen, voor groepjes kinderen en voor een groep in zijn geheel, het onderwijsprogramma aanpassen indien dat nodig is.

Een voorbeeld: Als uit de toets van rekenen blijkt dat een groep kinderen het cijferend vermenigvuldigen (Keer sommen onder elkaar), onvoldoende beheerst, dan gaan de leerkrachten extra instructie geven over dit soort sommen.


individuele handelingsplannen

Een aantal leerkrachten zullen een workshop op ons bestuurskantoor volgen over het opstellen van individuele handelingsplannen.
Dat zijn handelingsplannen die kindspecifiek gemaakt worden op bijvoorbeeld het gebied van taal of rekenen. 


Liggen we op koers?

We gaan, als vervolg op de teambijeenkomst van januari, met elkaar na of we op koers liggen met de doelen die we opnamen in het jaarplan.
Bij dit onderdeel geven Nienke en Gerard ook de terugkoppeling van het, hierboven benoemde, bezoek van de bestuurder van 9 februari.


Week van de lentekriebels

Zoals eerder aangegeven is een parrobericht starten we vrijdag 22 maart de dag met een voorjaarsontbijt.
Het voorjaarsontbijt is op de Dongeschool de opening van 'De week van de lentekriebels'. 

Tijdens de studieweek buigen de leerkrachten zich over het beschikbare lesaanbod en stellen ze een leerjaarspecifiek programma samen.
Na de voorjaarsvakantie besteden we in een aparte nieuwsbrief nog extra aandacht aan de week van de lentekriebels. 


Op weg naar 2024 – 2025

We gaan met elkaar na welke middelen, mogelijkheden en keuzes er zijn voor het schooljaar 2024 – 2025. Aan de hand van de prognose van het aantal leerlingen, onderzoeken we hoeveel groepen er volgend schooljaar samengesteld kunnen worden. 

We blikken terug op de verdeling van de taken die we voor het huidige schooljaar opstelden. We gaan met elkaar na of we uitkomen met de beschikbare uren voor het uitvoeren van taken buiten de lestaken om. We gaan ook na of alle taken ingevuld zijn en evenredig verdeeld zijn over alle teamleden.


De groepen 6, 7, 8

Directie, leerkrachten en de internbegeleider van de groepen 6, 7 en 8 komen deze week ook bij elkaar. 

We blikken terug op de afgelopen weken. Hoe gaat het in de deels nieuw samengestelde groepen? Hoe is het welbevinden van de kinderen? Hoe staat het met het onderwijs? Is het goed georganiseerd? Loopt het onderwijs in de groepen parallel? Hoe staat het met de ondersteuning van kinderen die extra hulp nodig hebben? Aan de hand hiervan maken met elkaar afspraken voor de komende periode. 

Ook bespreken we met Claudia erbij de organisatie van de periodes waarin groep 7 en 8 een eigen programma heeft (Musical, diploma uitreiking, kamp, sporen in mijn buurt, verkeersexamens)


De groepen 1/2

De leerkrachten van de groepen 1/2 komen bij elkaar samen met internbegeleider Anneke Kuilman. Zij zal een workshop geven over het digikeuzebord.


Rapporten en ouderportaal

Zoals gezegd werken de leerkrachten deze week ook aan de rapporten, zodat deze op maandag 26 februari meegegeven kunnen worden.

 

Het is gangbaar op scholen om de resultaten van de M en E toetsen een paar weken voor ouders open te stellen. De scholen van ons bestuur doen dat ook. Voor de 'methode toetsen' is dat anders. De resultaten die te zien zijn, zijn niet altijd betrouwbaar. De resultaten zeggen, zonder de context, niet genoeg. Dat geeft, zo is de ervaring, onrust bij ouders, kinderen en leerkrachten. 


Een paar voorbeelden.

  • Bij sommige toetsen is 1 fout al een matig omdat het onderdeel bijvoorbeeld maar 3 vragen heeft. Als leerkracht weet je dit en kan je uitslagen nuanceren. Als ouder weet je dit niet.
  • ParnasSys vult soms onvoldoende in als de toets niet is afgenomen bij een kind. 
  • Twee gelezen woorden is onvoldoende in Veilig Leren Lezen, want een kind moet bij het testje minstens 14 woorden lezen. In ParnasSys komt als beoordeling ‘Goed’ te staan, omdat er geen fouten gemaakt zijn. 

Vanwege de onrust besloten we het ouderportaal voor de methodetoetsen te sluiten. 

Ouders kunnen er op rekenen dat de leerkrachten tijdig aan de bel trekken als zij zich zorgen maken over de resultaten van de methodetoetsen.
Als je als ouder ongerust bent over (de ontwikkeling) van je kind, neem dan altijd contact op met de groepsleerkracht en maak een afspraak.
Wacht niet tot een volgend rapportgesprek.  

 

Toetsen en rapporten groep 3

In de groepen 3 worden de lees- en spellingtoets van Leerling In Beeld na de voorjaarsvakantie afgenomen. Het onderwijsprogramma van groep 3 zou anders niet aansluiten bij de inhoud van de toetsen.
De beschikbare lesperiode tussen beide vakaties is minder dan de benodigde tijd voor verwerking. 
De rapportgesprekken voor groep 3 zijn hierom ook op een later aansluitend moment in de week van 11 maart.


___________________________________

School-Buurttuin

In onze nieuwsbrief van november hebben wij aangekondigd dat wij mee gaan doen aan het “School-Buurttuin”. Een initiatief van GroeneBuurten en NMTzuid.

Hiervoor zijn er inmiddels drie groete plantenbakken op het plein geplaatst. Het doel is om de band tussen de school en de buurt te versterken door samen groen op het

schoolplein te onderhouden.

Hulp gezocht!

Dankzij dit project krijgen we meer groen op ons schoolplein en dit zouden we graag samen met de buurt willen onderhouden. Werk jij graag op een groene plek? En vind je het leuk om anderen daarbij te begeleiden? Dan is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou!
Iedereen uit de buurt met een passie voor tuinieren is welkom! Ook als je geen groene

vingers hebt, maar gewoon graag betrokken wilt zijn bij de buurt.

Buren, opa's en omas...iedereen is welkom een bijdrage te leveren. 

 

  • Wanneer: We bepalen samen met andere vrijwilligers en de school een werkrooster
    aangepast aan de seizoenen.
  • Waar: in de daarvoor tuinbakken op het schoolplein 
  • Wat: van planten tot oogsten, met een klein groepje enthousiaste kinderen. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel!

 

Voor aanmelden of vragen kun je contact opnemen met Annebel de Kok via annebeldekok@hotmail.com

Samen maken we onze buurt groener!


Lees meer informatie over het project op: https://nmtzuid.nl/2023/11/29/school-buurttuin-initiatief/


___________________________________


Voorjaarsontbijt

opening van De week van de Lentekriebels  

De kinderen ontbijten op de ochtend van 22 maart met elkaar samen op school   
De dag is extra feestelijk doordat de kinderen in hun pyjama naar school mogen komen.

 

Alle kinderen maken een ontbijt voor een klasgenootje klaar. Hiervoor krijgen zij voor die tijd een

ingevulde lijst mee waarop de klasgenoot aan heeft gegeven wat hij of zij zoal lust of eventueel waarvoor ze allergisch zijn. 
Het ontbijtje, zit in een versierde doos en ook wordt er gevraagd of de leerlingen daar een lieve tekening of brief voor hun klasgenootje bij willen doen. 

In de kleuterklassen wordt er niet met deze lijst gewerkt maar

neemt iedere kleuter een gezellig ontbijtje voor zichzelf mee.
    

 

 

___________________________________

Amsterdam Light Festival

Met veel plezier en trots kunnen we terugkijken op weer een zeer geslaagde editie van het Amsterdam Light Festival. Een editie waar meer dan een miljoen mensen de kunstwerken hebben bekeken en  bewonderd. “Ons” kunstwerk, Next Connection, waar ook onze groepen 7 & 8 een prachtige bijdrage aan geleverd hebben bleek een echte publiekslieveling!
Het educatiekunstwerk stond op een prominente plek in de route, wat aangeeft dat het werk en de bijdrage van de leerlingen serieus wordt genomen en echt onderdeel uitmaakt van de officiële kunstroute in zijn geheel. 


Bekijk de aftermovie van het project Next Connection waar ook de leerlingen van de Dongeschool onderdeel van uitmaken. 

 

 

___________________________________

 

KEUZECURSUS 2024

Traditioneel wordt op de Dongeschool 'keuzecursus' georganiseerd. 
Op deze dag kunnen leerlingen zich inschrijven voor een 'cursus' na keuze.
Dit kan van alles zijn, yoga, fotografie, koken, schmincken of boekbinden. Maar een raket knutselen, robot bouwen of een frans liedje instuderen zou ook kunnen. De keuze is reuze. Afhankelijk van al het talent wat onze 'achterban'; ouders/verzorgers kunnen aanbieden om te delen. 

Creatieve hulp is nodig!

In voorgaande jaren bestond de keuzecursus uit 6 dagdelen. Omdat dat te veel beslag bleek te leggen op de tijd van ouders wiens hulp noodzakelijk is, is besloten de keuzecursus terug te brengen naar 1 dag. Keuzecursus Light! 

Deze dag kan alleen in samenwerking en met de hulp van ouders/verzorgers gebeuren. We hebben zoveel mooie talenten binnen onze schoolgemeenschap om te delen!
Belangrijkste is dat de cursusleider(s) plezier heeft in het geven van de cursus en leerlingen met plezier iets maken of uitvoeren.

 

De cursus is op vrijdag 17 mei

- twee dagdelen;
  In de ochtend 10:15-11:45 aan de groepen 3 t/m 5,
  In de middag 13:15-14:45 aan de groepen 6 t/m 8

- Opgeven voor beide dagdelen kan zeker. Als je iets te bieden hebt wat alleen geschikt is voor oudere of juist de         jongere kinderen kan dat ook.

- Als duo opgeven kan natuurlijk ook. 

tzt zal de informatie op deze pagina aangevuld worden: https://www.dongeschool.nl/nieuws/keuzecursus-2024

 

Heb je een leuk talent of idee, geef je op via het kalenderitem 'keuzecursus' op 17 mei. 

Alvast bedankt!  

___________________________________

Koningsspelen

26 April zijn de Koningsspelen!  Een ochtend die in teken staat van sport, spel maar bovenal plezier!
Dit alles in en oranje jasje, met een lunch van de Koning toe. 
De groepen 1 & 2 sporten met elkaar op het schoolplein, de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 doorlopen een sportcircuit. 

 

Bij alle onderdelen mogen er ook weer ouders helpen.
Meldt je tzt aan via het kalender-item 'Koningsspelen' op 26 april

Lees alle informatie over de Koningsspelen op: https://www.dongeschool.nl/nieuws/koningsspelen-2024

tzt zal de informatie op deze pagina aangevuld worden

___________________________________ 

 

Donge Schoolband

“De Donge Schoolband en de Donge Zanggroep van meester Erik gaan weer starten!

Heeft de Dongeschool een schoolband en zanggroep?
Oh jazeker, sinds kort weer op elke woensdag middag van 13.15 tot 14.45 en je kunt er makkelijker bij dan je misschien dacht!


Wie?

Vind je (zoon, dochter) het leuk om te zingen (Donge Zanggroep) of heb je tijd en zin om thuis jouw muziekstukje te oefenen (Donge Schoolband) én zit je in groep 5 of hoger, dan ben je van harte welkom! Sterker nog, we zijn op zoek naar vers bloed!


Wat?

Wat er samen gespeeld wordt, wordt aangepast aan jouw niveau, dus dat komt zeker goed. De Donge Schoolband bestaat nu uit vijf kinderen (twee piano’s, twee gitaren en een viool).


Door?

De muzikanten worden op dit moment geleid door muzikale meesters Evert en Lode van DONS, die vanzelfsprekend veel ervaring hierin hebben en dit met plezier doen.
De Donge Zanggroep wordt geleid door onze eigen enthousiaste zangvogel meester Erik (van klas 7/8b).


Kosten?

Deelnemen aan de Donge Zanggroep is gratis, maar voor de Donge Schoolband zijn de kosten tussen de 8 en 15 euro per keer (= elke week), afhankelijk van hoeveel kinderen er mee doen. Is dit een probleem dan kan je korting/vergoeding krijgen want we willen graag dat iedereen die wíl, mee kan doen. Donge Doet Goed helpt hier bij.


Vrijwilliger gezocht!

Om de kosten verder laag te houden zoeken we een vrijwillige vader of moeder die de band kan leiden.
Wat moet je dan doen? Repeteren met de band op de woensdag, en indien nodig een muziekstuk (arrangement) uitzoeken.


Dus trek je stoute muzikale schoenen aan en meld je aan!
Eerst een keer komen kijken kan ook!


Met vriendelijke groet,
Namens de band,
Luuk Imberg”


Aanmelden?

Meld je aan via het kalenderitem: ‘schoolband’ op wo 28 februari.
Dan wordt je automatisch in een groepsgesprek toegevoegd vanwaaruit de bandleider het contact onderhoudt. Doe dit voor (proef)deelname maar ook voor vragen.

 

___________________________________

Afgelopen tijd op de Dongeschool

Zonder leraar: help, de leraar vertrekt uit Amsterdam   Voorleesweken
Stagiair Jesse Temme, wie het afgelopen half jaar meedraaide in groep 1/2E, krijgt stem in de documentaire ‘Zonder leraar: help, de leraar vertrekt uit Amsterdam’. Een documentaire van UVA. 
Jonge leerkrachten en pabo-studenten van verschillende scholen, ook andere OOadA scholen zijn een half jaar gevolgd. De film ‘Zonder leraar, kan de leerkracht in Amsterdam blijven?’ laat zien hoe jonge leraren worstelen met het vak en hun woonsituatie.
Amsterdam heeft te maken met grote tekorten in het basisonderwijs. Ondertussen neemt het aantal leerkrachten dat in Amsterdam woont en werkt de laatste jaren af. Vanuit het onderzoeksprogramma “Wie woont of werkt nog in de Stad?” van het Kenniscentrum Ongelijkheid onderzochten UvA, @hogeschoolvanamsterdam en partners de cumulatieve gevolgen van de ontwikkelingen op de grootstedelijke woningmarkt voor leerkrachten.
Een belangrijk onderzoek naar een probleem waar ook teamleden van de Dongeschool tegenaanlopen.
Bekijk hier de documentaire: https://youtu.be/CoLj9JOtjo0?si=AwF_PqORJ06oYGiS
Bij de kleuters is #helpeenverrassing voorgelezen. Het prentenboek van het jaar bij @voorleesdagen van Mirjam bos. Een mooi verhaal over van elkaar verschillen en toch er voor elkaar kunnen zijn en vertrouwen in elkaar. Het boek is ook gratis verkrijgbaar in mini edities in Pools, Oekraïns, Turks en Arabisch. Deze en het vingertopje August zijn gratis verkrijgbaar bij @obamsterdam
     
Postbode Jasper   Sneeuwpret
Postbode Jasper kwam op school! De kleuterklassen zijn namelijk gestart met het thema: de post. Leuk om te zien hoe het thema leeft bij deze digitale generatie. De leerlingen waren erg nieuwsgierig en stelde hele goede vragen; Hoeveel post bezorgd Jasper op een dag, waar bezorgd hij, waarvoor gebruikt hij die dikke elastieken, krijgt hij zijn fiets van zijn werk en niet geheel onbelangrijk; wat zijn lievelingsdier is? De sneeuwpret was van korte duur, maar is maximaal benut; sneeuwpoppen, sneeuwbal gevechten en sneeuwengelen. Alles is afgevinkt.
     
Ouderochtend Vreedzaam   De verhalenman van Amsterdam
16 januari hielden wij een ouderochtend over de methode Vreedzaam.
Wij hebben dit jaar een frisse wind door onze Vreedzaam methode laten waaien.
De methode was natuurlijk al langer bij ons bekend, maar sinds dit schooljaar pakken we het schoolbreder en vernieuwend aan. Als onderdeel van onze schoolgemeenschap namen wij vanochtend de ouders mee;
Wat zijn die petjes nou eigenlijk, wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie, wat zijn opstekers en hoe komen we tot een win-win situatie of een compromis? Allemaal Vreedzaam-taal waarvan het handig is, als die thuis bij de leerlingen ook begrepen en gesproken wordt. Want hoe meer school en thuis op één lijn zitten, hoe beter!

Er kwamen bij de bijeenkomst ook wat stellingen aan bod, waarbij we met elkaar in gesprek gingen. Heel leuk en waardevol!
Verderop in het jaar zal er weer een bijeenkomst komen waarin wij weer in gesprek gaan met betrokken ouders.

Binnenkort delen wij de Grondwet Dongeschool waar wij de afgelopen tijd hard aan hebben gewerkt en zichtbaar willen gaan nastreven.
De Verhalenman van Amsterdam, Karel Baracs, kwam samen met de Verhalenschilder Yannick, het speelverhaal Mehmet, het mugje met vliegangst vertellen aan de groepen 4. De leerlingen kregen een scène voorgespeeld en mochten daarna deze samen spelen met de acteur/vertellers. Wat een bijzonder avontuur om samen mee te mogen maken!
"Vader en moeder Mug hebben zorgen. Hun jongste zoontje Mehmet wil niet leren vliegen. Wat moet er van hem terecht komen als hij straks niet leert om mensen te bijten?"

___________________________________

 

Jeugd Fonds Sport & Cultuur

Heb je geen geld? Maar wil je kind graag sporten? Of op dansles, muziekles, zwemles of iets anders? Dan kan het Jeugdfonds helpen!
Zij betalen de club. Maar helpen ook als er spullen nodig zijn zoals sportkleding of dansschoenen. 

 


Talententent

Dynamo heeft weer een nieuw programma met toffe naschoolse activiteiten op het gebied van sport en gezondheid, media en techniek, kunst en cultuur en natuur

Schrijf je kind snel in voor een leuke activiteit in de periode januari tot april!
Bekijk de folder of check de website