Nieuws

12 november 2020

Nieuwsbrief okt/nov 2020

Op de 2e studiedag van het jaar, halverwege de tweede schoolperiode, doen wij jullie graag een nieuwsbrief toekomen. Wij nemen jullie hierin mee in de afspraken over digitaal onderwijs en de feestdagen op school. Daarnaast delen wij graag informatie vanuit de Medezeggenschapsraad, Oudervereniging Dongeschool, de textielrace die de groepen 7 op school houden, doen wij een oproep namens de nieuw te vormen ouderband en berichten wij o.a. over verlicht fietsen in het donker.

Preview foto
 

 

Schoolafspraken onderwijs op afstand

Vorig schooljaar, na de periode van ‘lockdown’,  is er onder ouders en leerkrachten een enquête afgenomen om dit onderwijs op afstand te evalueren. 


Daarnaast hebben veel leerkrachten ook met de kinderen geëvalueerd wat goed ging en wat minder. Vervolgens hebben wij als team onder leiding van Denis Broeksma deze evaluaties geanalyseerd en besproken met elkaar tijdens de team studiedag op 23 september en aanvullend op de MR bijeenkomst van 9 november. 

 

Wij hebben veel positieve feedback van de ouders gekregen;
in algemene zin werd het afstandsonderwijs, op basis van 128 respondenten (van de 840 genodigden), beoordeeld met; 54.3% positief, 38,8% neutraal en 7% negatief.
De negatieve feedback had veelal te maken met de grote hoeveelheid verschillende tools die tijdens deze periode ingezet werden en het verschil in contactmomenten tussen de leerkrachten en de leerlingen.  

 

Alle vaardigheden die wij als team in de periode van de lockdown verworven hebben en ook als positief ervaren hebben gaan wij vast houden en verder uitbouwen. Met de punten die met betrekking tot de uiteenlopende tools en de diversiteit aan contactmomenten zijn geplaatst zijn wij aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een document ‘Schoolafspraken onderwijs op afstand’ (zie bijlage). Hierin staat beschreven wat onze handelswijze op dit moment is, wat ouders van ons mogen verwachten, maar óók wat wij van ouders en leerlingen mogen verwachten. 

 

Het document ‘Schoolafspraken onderwijs op afstand’ geeft weer waar we op dit moment staan. Vanzelfsprekend hopen wij, gedurende het jaar, ons als team verder te ontwikkelen wat betreft digitale vaardigheden, zo ook scherp te krijgen welk een vaardigheden en kennis wij belangrijk vinden voor de kinderen van onze school. 
Naast- ict-basisvaardigheden gaat het hierbij ook over kennis en vaardigheden op het gebied van computational thinking, maar ook mediawijsheid en informatieverwerking.
Ons leerteam ICT zal hierin leidend zijn. Zij gaan samen met het team dit schooljaar een digitale leerlijn door de school ontwikkelen waarin al deze aspecten terug zullen komen. 

 

Ook de MR denkt actief met ons mee. Zo bracht de oudergeleding op de laatste bijeenkomst van 9/11 een gastspreker in met kennis en expertise op het gebied van digitaal onderwijs (van de toekomst) om ons te inspireren op gebied van ontwikkelingen en trends in de markt. 


December-festiviteiten op de Dongeschool

Sinterklaas

2 December hebben wij een Sinterklaasviering op school. Naast de landelijke richtlijnen, zijn er ook restricties uitgestuurd die OoadA heeft opgesteld voor haar scholen;

 • Geen activiteiten buiten schooltijd We willen niet dat ouders extra moeten komen om hun kind te brengen en te halen. Vandaar dat kerstmaaltijden of -activiteiten uitsluitend tijdens schooltijd georganiseerd mogen worden. Kinderen mogen geen eten en drinken van huis meenemen.
 • Geen ouderhulp mogelijk Er is bij het Sinterklaasfeest, de kerstviering en bij de kerstmaaltijd (ontbijt, lunch) geen ouderhulp mogelijk. Ouders kunnen er ook niet bij aanwezig zijn. Uitzonderingen worden niet gemaakt.
 • Niet met meerdere groepen in één ruimte Dit jaar kunnen er geen vieringen (Sinterklaas en Kerst) met meerdere groepen plaatsvinden. Beide vieringen vinden bij voorkeur in het eigen klaslokaal plaats. Sinterklaas komt alleen in de klassen langs met maximaal één piet in zijn gevolg. Er is dit jaar geen ontvangst van Sinterklaas met ouders en kinderen.
 • Alleen voorverpakt snoepgoed Tijdens het Sinterklaasfeest wordt uitsluitend voorverpakt snoepgoed gebruikt dat in bakjes verdeeld wordt onder de kinderen. Er wordt dus niet gestrooid.


Daarnaast wordt volgende checklist gehanteerd; https://www.ggd.amsterdam.nl/pub...gankelijk_1.pdf 

De beperkingen vanuit ons schoolgebouw maken dat wij toch liever sint en piet in de speelzaal willen plaatsen (met bezoek aan de lokalen overschrijden we de RIVM richtlijnen) en de groepen daar op bezo

ek laten gaan. Dat betekent dat het een krap schema is, maar met elkaar gaat het lukken. Helaas zorgt het krappe schema ervoor dat de groepen 5 de sint niet kunnen bezoeken.
Juf Irma zal er zijn om de vieringen muzikaal te begeleiden. Op deze woensdag zal meester Jord Pietengym verzorgen voor de groepen 1 t/m 3. Jord zal de gehele week met de groepen 4 t/m 8 op hun eigen gymdag pietengym doen. De groepen 5 t/m 8 maken voor deze ochtend surprises voor elkaar. Zij hebben hier reeds loodjes voor getrokken en nemen deze uiterlijk 1 december mee naar school. 

 

Kerst

Kerst zal nog steeds op donderdag 17/12 gevierd op de Dongeschool gevierd worden, echter ipv een diner; een kerst-ontbijt!
De kinderen zijn dan nog steeds als aangekondigd om 12:00 uit. Details volgen. 

 

Vergadering Medezeggenschap Raad

9 november 2020

Afgelopen MR vergadering is de formatie behandeld. Dit is een terugkerend item omdat de MR altijd mee wordt genomen in veranderingen in personeel. 
Er is een update gegeven over het Coronabeleid van de Dongeschool. Met overkoepelende stichting OOadA is afgestemd dat voortaan alle leerkrachten op de eerste dag dat zij bekend zijn met de besmetting van een ouder van een kind  dit nieuws communiceren aan de ouders van de klas. 
Tevens zijn het jaarplan en jaarverslag overlegd aan de MR en door hen goedgekeurd. 
Bas Vader, leerkracht van groep 5, heeft kort de nieuwe rekenmethode toegelicht. Er zijn nu twee methodes die worden uitgeprobeerd. De huidige versie is verouderd en moet vervangen worden. 'Alles telt Q' en 'De wereld in getallen 5' zijn de methoden die nu worden uitgeprobeerd. Na afloop van het uitproberen worden beide methodes geëvalueerd. Het leerteam zal dan een keuze maken en die voorstellen aan de MR.

Hierop volgde het themagedeelte van deze bijeenkomst; leren op afstand. Voor deze gelegenheid zijn Denis Broeksma (leerkracht en ICT), Niels Geurtsen (Dongeschool ICT) en Gijs Groeneveld van Teachpitch,gespecialiseerd in leren en ontwikkelen, aangesloten.
Hierbij hebben wij teruggeblikt en hebben wij ervaringen gedeeld over het onderwijs op afstand tijdens de lockdown. 
Denis heeft zoals eerder genoemd toegelicht dat het leerteam op dit onderwerp nu bezig is om een leerlijn te ontwikkelen om vast te stellen wat er per leerjaar digitaal kan en moet. Hiervoor zijn dus meerdere enquêtes gehouden, onder ouders, onder collega’s van de Dongeschool en onder collega’s
van OOadA. 
Ook is met de MR het protocol voor onderwijs op afstand besproken en is deze over het algemeen positief ontvangen. 

Gijs Groeneveld geeft afsluitend een presentatie over de toekomstvisie over digitale ontwikkelingen wereldwijd. Er komen
allerlei onderwerpen langs en we voeren een open gesprek over hoe we de ontwikkelingen zien.
De volgende MR vergadering is 21 januari. Kijk voor meer informatie over de MR op; https://www.dongeschool.nl/donge-ouders/mr---medezeggenschapsraad

 


Namens Oudervereniging Dongeschool;

De Oudervereniging Dongeschool (OV) vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van basisschool De Dongeschool. Afgelopen schooljaar heeft de oudervereniging afscheid genomen van Marijke Smeding & Maartje Verhoeff. Dit jaar heeft Pieter Waller definitief het stokje overgedragen nadat hij enige tijd achtervang voor de penningmeester is gebleven. Namens alle ouders heel veel dank voor jullie inzet voor de vereniging.

Claudia Ruiz was tot 2 jaar terug als ouder onderdeel van de Oudervereniging Dongeschool. Nu is Claudia vanuit haar functie als evenementmanager en als verantwoordelijke voor de communicatie naar ouders toe, nauw betrokken bij de Oudervereniging. 

 

Schooljaar 2019-2020

Het hele jaar door organiseren en ondersteunen wij (financieel) allerlei activiteiten die onder

schooltijd plaatsvinden om het voor de kinderen nog leuker en interessanter te maken. Alles wat we doen, kunnen we natuurlijk nooit doen zonder de ouderbijdrage. Het is dan ook heel belangrijk dat u die betaalt.

De oudervereniging van de Dongeschool beheert het geld van de ouderbijdrage. Jaarlijks legt de penningmeester daarover verantwoording af bij de ouders. Deze verantwoording werd altijd gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op school, door Covid-19 gaat dit helaas nu digitaal. 

 

Met het financieel jaarverslag 19/20 voor het schooljaar 2019-2020 wil de oudervereniging u inzicht geven in de financiële details van het afgelopen schooljaar. Daarnaast geven wij u alvast een korte inkijk in de plannen voor het huidige schooljaar.

 

De wereld werd op zijn kop gezet toen Covid-19 uitbrak. Helaas konden er daardoor ook verschillende activiteiten op school niet doorgaan. In een normaal schooljaar draagt de oudervereniging financieel bij aan deze verschillende feestactiviteiten (bijvoorbeeld; koningsspelen; avondvierdaagse; keuzecursus; het zomerfeest). Doordat er verschillende activiteiten niet door gingen is er vanuit de Oudervereniging gekozen voor andere investeringen, zoals: 

 • Vaste attributen op het schoolplein, zo zijn er speel vlonders geplaatst en een schoolbord wat meteen ook het buiten onderwijs stimuleert. 
 • Daarnaast heeft de oudervereniging een bedrag beschikbaar gesteld voor het filmen van de groep 8 musical. Met ook een geannuleerd kamp, een mooie kans om deze groep 8 toch een bijzondere ervaring mee te geven.  

Klik hier voor de oudervereniging pagina 

 

Schooljaar 2020/2021

Het huidige schooljaar is alweer een paar weken bezig. De kinderen hebben hun draai in hun

nieuwe klas weer gevonden. Ook de oudervereniging is alweer volop aan het werk. We hebben onze eerste vergadering gehad en daarbij twee nieuwe leden verwelkomt namelijk Lennart den Blanken (vader Jorg & Duco) en Willemijn Sterringa-Bakker (moeder Aike & Anna)

 

Activiteiten

Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor verschillende activiteiten voor het huidige schooljaar. Er zijn weer veel enthousiaste ideeën bedacht en zonder de hulp en steun van de ouders van kinderen van de Dongeschool is dit niet mogelijk. De kinderen, leerkrachten en natuurlijk de oudervereniging waarderen het erg wanneer ouders willen meehelpen bij allerlei activiteiten die op en door school worden georganiseerd. Zo zullen we in de decembermaand Sinterklaas en Kerst vieren, waarbij we helaas wel rekening moeten houden met de Corona maatregelen dus dit zal iets anders zijn dan normaal, maar daarover volgt later meer. 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage €45,00 per kind. Met deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd, maar ook wordt bijvoorbeeld de bibliotheek hiermee onderhouden. De ouderbijdrage wordt net als vorig jaar via Schoolkassa geïnd, jullie ontvangen daarover nog een bericht. 

 

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, stuur dan een mail naar oudervereniging@dongeschool.nl of spreek een van ons aan.


Algemene Ledenvergadering

Omdat we dit jaar niet een live vergadering hebben kunnen beleggen voor onze leden tijdens de jaarlijkse informatieavond die is komen te vervallen willen wij graag onze leden (ouders/verzorgers die de vrijwillige ouderbijdrage betalen) uitnodigen voor een digitale vergadering op 7 december. Informatie hierover volgt. 

 

 

Oproep Dongeband

GEZOCHT: muzikale ouders die graag willen spelen in de 'Ouder & juffen en meesters Dongeband'
Speel je een instrument (gitaar, piano, drummer, bassist, saxofoon etc) en/of kun je zingen, dan is dit misschien iets voor jou!
Voor de docenten & ouders schoolband zijn we op zoek naar ouders die graag in een band willen spelen.
Er is niets dat zo verbindt als samen muziek maken én luisteren, daarom zouden we graag een band willen oprichten.
Lijkt het je wat? Stuur dan een berichtje aan Erik (leerkracht groep 4) of spreek een van de ouders van de oudervereniging aan. 

 

 


Textielrace

Kleding, gordijnen, lakens, handdoeken, schoenen: allemaal textiel. Oud textiel kan je van 26 oktober tot en met 20 november inleveren bij groep 7  tijdens de Textiel Race Amsterdam. 
Textiel krijgt zo een 2e leven.

Met de Textiel Race nemen 8 Amsterdamse basisscholen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk textiel in te zamelen. Het opgehaalde textiel wordt opnieuw gebruikt.

Niet weggooien, maar hergebruiken

Spullen die nog goed zijn, kan iemand anders weer dragen. Kan dat niet, dan worden er nieuwe producten van gemaakt. Dat is beter voor het milieu dan oud textiel weggooien. Textiel hoort sowieso niet bij het restafval! De school die het meeste textiel inzamelt, wint een schoolreisje. De Textiel Race maakt het inzamelen van textiel zo leuk en leerzaam. Kinderen leren dat van afval weer nieuwe dingen worden gemaakt.

Korting op duurzame merken

Als je oud textiel aanmeldt via textielrace.nl, dan ontvangt je een mailtje met een kortingscode van merken die hun spullen duurzaam produceren. Deze kortingscode kan je vervolgens invullen bij een eventuele bestelling. Bijvoorbeeld  bij:

- Loop. a Life (15% korting). Maakt kleding van gerecyclede vezels.

- Walra Remade (15% korting). Maakt bed- en badtextiel van gerecycled katoen en virgin katoen.

- Labfresh (15% korting). Maakt kleding die veel langer meegaat dan normale kleding.

- SKOT Fashion (15% korting). Maakt overhemden die lang meegaan.

- This is NOWA (€10,- korting). Verkoopt sieraden van gerecyclede telefoons.

 

Gratis en coronaproof

De kinderen halen het oud textiel gratis op. Zij houden daarbij 1,5 meter afstand van u. Je zet het textiel gewoon op de grond, en doet een stap achteruit. De kinderen pakken het daarna op. Voor en na het bezoek wassen de kinderen hun handen. Je kunt het oude textiel ook zelf bij de school afgeven. Bel aan bij de schooldeur tijdens de schooluren. Een medewerker zal de spullen in ontvangst nemen.Hier met dat textiel!

De Textiel Race Amsterdam is een idee van E-waste Race in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Curitas. Het is de eerste Textiel Race van Nederland.

Kijk voor meer informatie over de Textiel Race Amsterdam op www.textielrace.nl

De scholen die meedoen zijn:

 • Noord: OBS De Weidevogel, De Klimop en de Kameleon
 • Oost: De Indische Buurtschool
 • Zuid: De Dongeschool en Winford
 • Centrum: Montessorischool De Eilanden
 • West: Onze Amsterdamse School
 • Nieuw-West: SBO De Driesprong

 

 

 

In beeld

Nadat de schoolfotografen weer hun bezoek hebben gedaan aan de Dongeschool hebben wij er werk van gemaakt ons team, de Oudervereniging en Medezeggenschapraad in beeld te brengen op onze site zodat iedereen beter zicht krijgt wie waarbij hoort en zo ook aanspreekbaar is. Neem vooral een kijkje op bv de teampagina; https://www.dongeschool.nl/onze-school/team-dongeschool


Zichtbaarheid

De dagen worden weer korter en het wordt steeds eerder donker.
Gezien worden in het verkeer is de komende periode extra belangrijk 


Luizen

Naast de pandemie lijkt er nog steeds een heuse luizen-epidemie te heersen op school. Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis TEGELIJKERTIJD worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten. Daarom dan ook een herhaald verzoek om hier in het komende weekend aandacht aan te schenken en de kinderen goed op luizen en/of neten te controleren en zo nodig te behandelen. Lees meer informatie en advies op https://www.rivm.nl/hoofdluis of kijk op https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/ Alvast bedankt!