Nieuws

30 januari 2019

Ouders Dongeschool spreken in op Raadsvergadering

Woensdag 30 januari vond de raadsvergadering van Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO) plaats. Elke vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. MR oudergeleding en Ouder Vereniging Dongeschool hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om hun zorgen bij de raad te uiten.

Preview foto
Gelukkig hebben wij de ruimte gekregen ook een brief aan de raad in te dienen. Want wethouder Moorman's argumenten kloppen niet.
Helaas zijn wij niet op de hoogte van de 'besprekingen' waar wethouder Moorman het over heeft. Constructief zou zijn als de Dongeschool en Stichting OoadA hiervan op de hoogte zouden zijn aangezien het gesprek met hen gevoerd moet worden. Ook met besprekingen met een architect zijn wij niet bekend. En nog steeds klopt de argumentatie aangaande de vierkante meters versus huisvesting in monumenten en modern onderwijs niet.
Wij hopen dat de raad de tijd neemt om zich in het hele probleem in te lezen en het zich aantrekt met ons mee te strijden voor een goede moderne lesomgeving voor onze kinderen.

 

De inspraak: 

en de reactie van wethouder Moorman op verzoek van SP raadlid Erik Flentge.


Bron: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558573/Raadscommissie Werk Inkomen en Onderwijs 30-01-2019

Ook Stadskrant Zuid besteedde gister aandacht aan ons conflict:

HERHAALDE OPROEP: Werk je in de media en/of wil je zelf aandacht voor ons conflict te genereren. Download hier ons persbericht.
Samen kunnen we zoveel meer!
___________________________________________________________________________________________________________

Lees hier de brief aan de Raadsvergadering:

Beste leden van de Raad. Dank u voor dit moment van inspraak. Ik ben ouder van leerlingen op de Dongeschool tevens lid van Medezeggenschapraad.  Ik spreek hier dan ook namens alle ouders.  

Er is géén beleid in Amsterdam ten aanzien van modern lesgeven in een monumentaal gebouw. Voor de Donge school, en veel andere scholen is dat een probleem. 

 

De Dongeschool is gehuisvest in een monumentaal pand in Amsterdam Zuid.  

Wij zijn een openbare basisschool, met nu 443 leerlingen, in de prognose wordt geen krimp verwacht. We bezetten een derde van het U-vormige gebouw, samen met voorschool De Krekels en naschoolse-opvang Dons.   
Om te voldoen aan eisen vanuit Rijk én Gemeente, vanwege veroudering maar bovenal vanwege ruimtegebrek moeten wij verbouwen.  Voor de bibliotheek, les ondersteunend onderwijs en de computers wordt de gang gebruikt, terwijl dat van brandweer niet mag. Dit moet anders.  Daarbij leggen voorschriften met betrekking tot ‘de 21 -eeuwse vaardigheden’ op dat in de toekomst een lesomgeving leerpleinen moet krijgen.  
Gelukkig vindt gemeente Amsterdam dat ook heel belangrijk, net zoals dat er in school een voorschool is en een naschoolse opvang is! 
 
Door het vertrek van het ROC uit het andere deel van het gebouw, halverwege 2018, en de terbeschikkingstelling van €4,5 miljoen in het huisvestingsplan door u de raad, was die grondige renovatie eindelijk binnen handbereik. Echter lijken nu de verschillende Gemeentelijke afdelingen het maar niet eens te kunnen worden doordat Gemeente Amsterdam geen beleid heeft omtrent dergelijke huisvesting in monumentale gebouwen.? Een conflict wat nu al bijna twee jaar duurt na drie jaar voorbereiding. 


Er zijn twee grote problemen. Het initiële plan voor de verbouwing beslaat éxact het minimaal aantal vierkante meters per leerling, waar men volgens de wet recht op heeft.  
Effectief gemeten in leer- en ondersteunende ruimtes.  
Geméénte meet echter de BRUTO vierkante meters binnen de buitenmuren waardoor wij een RUIME overschrijding hebben. Ons pand heeft immers een structuur die niet aangepast mag worden vanwege de monumentale status. Hierdoor hebben wij te maken hebben met een overmaat, in vorm van gangen, trappen en toren-opbouw, van meer dan 1000m2.  
Gemeentelijke afdeling?Onderwijs Huisvesting verwijt Afdeling Monumenten rigide de regels voor behoud te handhaven, terwijl Onderwijs Huisvesting zelf rigide vasthoudt aan het theoretische aantal m2 per leerling ondanks deze ‘beperkingen’ van het monument.  
Zo rigide dat zij zelfs in de laatste ontwerptekeningen de wettelijk verplichte speelzaal hebben geschrapt in navolging van ruimte voor voorschool en naschoolse opvang.   
 
Ander probleem is dat men, via de afdeling Vastgoed van de gemeente, delen van de middenvleugel van het gebouw nu commercieel wil verhuren aan de voorschool en naschoolse opvang. Dit terwijl na ruim twee jaar besprekingen in het kader van de harmonisatiewet al is beklonken met gemeente dat de voorschool inpandig zou blijven. Tegen commercieel tarief daarentegen, zoals nu het plan is, kunnen zowel de voorschool als naschoolse opvang de ruimtes niet huren en is het onvermijdelijk dat de intensieve samenwerking met beide vertrouwde partners stopt. Dit staat haaks op het gemeentelijke beleid wat streeft naar “alles in één scholen”. 
 
Daarnaast blijken de nu al maanden leegstaande delen, via een andere weg, in de toekomst ineens beloofd aan nabijgelegen scholen voor tussentijdse opvang tijdens hún renovatie.? 

 

Mei 2018 was er een akkoord voor plannen en renovatie, en hebben wij in oktober 2018 een tijdelijke verhuizing gepland. Om onduidelijke redenen is dit teruggedraaid. Vermoeden is dat gemeente de vrijgekomen ruimte graag zelf wil benutten omdat blijkbaar de, nu al maanden leegstaande delen, in de toekomst ineens beloofd zijn aan nabijgelegen scholen voor tussentijdse opvang tijdens hún renovatie. 

Een bijzondere ontwikkeling nadat het onze directie is geweest die jaren gestreden heeft voor het vertrek van het ROC. 
Leerlingen van de Dongeschool hebben zelfinitiatief genomen om het Jeugdjournaal te betrekken. Vorige week gingen zij, met hen, verhaal halen bij Wethouder Moorman, wie ook als speerpunt de ‘alles-in-een-school’ heeft.  Het item raakt uiteraard slechts de oppervlakte van dit complexe verhaal. 
Graag spreken wij hier wel in alle duidelijkheid onze zorg uit; In de laatste tekeningen houdt gemeente voet bij stuk en wil niet verder gaan dan een minimale uitbreiding naar een klein deel van het overige gebouw. Dat betekent dat in de plannen van de gemeente de lokalen niet groter worden, maar zelfs kleiner.  Het speellokaal dus helemaal verdwenen is, evenals ruimte voor voorschool en naschoolse opvang en bovendien hebben we nog minder ruimte voor de extra ondersteuning die essentieel is voor onze leerlingen; Geen ruimte voor de plusklas, geen ruimte voor de kindercoaches of leerkracht taalondersteuning, geen ruimte voor algemene vak ondersteuning door de onderwijsassistenten.  
 
Dít gaat alle redelijkheid voorbij en wij vrezen dat dit getouwtrek uiteindelijk nóg meer ten koste zal gaan van de leerlingen, onze kinderen, en hun recht op goed onderwijs onder gezonde omstandigheden. Daarbij duurt dit alles al veel te lang en lijkt een passende oplossing steeds verder buiten bereik.  

Graag vragen wij met u met klem om verder te kijken dan de theoretische kaders die te kort schieten op een situatie als de onze, en met de argumenten die wij aandragen ook te kijken naar 

  • de initiële plannen gebaseerd op goed en modern onderwijs binnen ‘alles in een school’.  
  • te kijken naar het beleid wat buurgemeenten voeren t.a.v. onderwijs in monumentale panden  
  • én bovenal meer rekening met deze relevante zaken te houden, anders dan de angst te voeren precedent te scheppen.  

 
Immers zijn niet álle scholen Rijksmonumenten uit 1926 én hebben niet álle stadswijken eenschaarste aan bouwgrond met een van de duurste grondprijzen van Amsterdam....  
En als je renoveert, moet dat zo gebeuren dat over 20 jaar nog steeds goed onderwijs gegeven kan worden! 
 
Ik dank u vriendelijk. 

 
Namens medezeggenschapraad, oudergeleding en oudervereniging van de Dongeschool