Nieuws

24 april 2020

Weer naar school; de afspraken

Deze pagina betreft het plan van aanpak van de Dongeschool voor de periode van 11 mei tot én met 4 juli. 

 
Preview foto
Uitgangspunten

 • de veiligheid staat voorop; medewerkers hebben zo weinig mogelijk fysiek contact
  met de leerlingen en houden onderling 1,5 meter afstand.
 • de kinderen komen 100% van de lestijd naar school.
 • ouders en externen komen niet in de school.
 • we hanteren voor alle dagen 5,5 uur lestijd, waarvan een half uur lunchpauze met
  eigen leerkracht of TSO begeleiding buiten.
 • op school besteden we naast de basisvakken ook aandacht aan ‘De Vreedzame
  School’, groepsvorming en bewegingsonderwijs. 


Organisatie

 • de dagen zijn allemaal 5,5 uur, waarvan een half uur lunchpauze; de dagen wisselen
  in start en eindtijd zodat de drukte bij binnenkomst en weer naar huis gaan wordt
  gespreid.
 • Kinderen hebben dezelfde start en eindtijd als waarin zij vanaf 11 mei ingedeeld zijn.
 • de groepen 8 maken een eigen groepsindeling afgestemd op de musical
 • er wordt een buitenspeelrooster gemaakt; maximaal 4 groepen spelen samen
  op het plein, elke groep op een eigen plek en leerkrachten staan ook op een eigen plek.
 • er wordt een zoveel als mogelijk buiten gegymt. 
 • kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelf via de hoofdingang naar hun klas, pijlen wijzen de richting. De kinderen van de groepen 1/2 worden door hun leerkracht buiten opgewacht en mee naar binnen genomen. Binnen de school zijn eenrichtingsroutes uitgezet.
 • ouders die kinderen brengen nemen kort afscheid op het plein, en verlaten
  het plein gelijk daarna om veilige ruimte te maken voor andere ouders en kinderen; 
  dit geldt ook voor het ophalen van de kinderen.
 • ouders blijven op het achtergedeelte van het plein (achter de bomenrij), het voorste gedeelte is alleen voor kinderen. 

  Er is eenrichtingsverkeer op het plein, het achterhek bij de gymzaal is de ingang, het middenhek is de uitgang. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen nog steeds hun fietsen op het achterplein stallen. Ouders komen niet op het achterplein. 

 • het is belangrijk dat kinderen op tijd komen, niet te vroeg en niet te laat. De leerkracht is 10 minuten voor aanvang in het lokaal.
 • kinderen van groepen die niet op school zijn, mogen die dag niet op het schoolplein
  spelen; overdag wordt het plein gebruikt voor bewegingsonderwijs en buitenspelen
  van de halve groepen die wel naar school gaan, na schooltijd wordt het plein alleen gebruikt
  door Dons.
 • het plein is verdeeld in vakken, vakken voor het buitenspelen en één vak voor de buitengym.
 • ondersteuners en leerkrachten van de plusgroep en de doelabgroep worden ingezet
  in groepen waar dit nodig is, of vervangen leerkrachten die niet naar school kunnen
  komen. 
 • Er worden eenrichtingsverkeerroutes door de school uitgezet.
 • alle deuren in de school staan open
 • er wordt naar gestreefd dat de kinderen 1,5 meter afstand van de leerkracht houden, dit wordt aangegeven met vakken 
 • verjaardagen worden in de klas gevierd zonder traktatie
 • geleende chromebooks worden 8 juni weer mee naar school genomen 
 • er worden geen oudergesprekken op school gevoerd, indien nodig worden deze telefonisch of in meet georganiseerd. 
 • Dons verzorgt vanaf 14:00 tot 18:00 de opvang.
 • TSO medewerkers en vakleerkrachten muziek en Engels worden niet ingezet.
  Uitzondering is de muziekleerkracht die helpt bij de musical van de groepen 8,
  en onze vaste vrijwillige medewerker.

 

aanvullende afspraken

 • alle geplande schoolreisjes en uitjes gaan vooralsnog niet door. 

Niet naar school

 • kinderen en personeel blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
  lichte hoest, verhoging of koorts; bij 24 uur klachtenvrij mogen kinderen en personeel
  weer naar school
 • Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is of
  koorts heeft; als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag uw kind weer naar school.
 • Collega’s en kinderen met gezondheidsklachten die behoren tot de risicogroep
  volgens het RIVM komen niet naar school. Dit is bekend bij de schoolleiding.
 • Vragen over chronische verkoudheid, astma en/of hooikoorts worden beantwoord op de site van Het Nederlands Jeugd Instituut


Hieronder de voorzorgsmaatregelen vanuit PO-raad in posters en PDF: